Současný rozvoj parku

Management

V letošním roce jme začali s péčí o pozemky, které jsme prozatím získali. Proběhlo kosení a odstraňování náletových dřevin. Kosení přestárlých rákosin a výsadby dřevin.

Flóra

Zatím nevíme o výskytu vzácnějších druhů rostlin, neboť většina zdejších rostlinných společenstev se vyvinula po předchozím hospodaření přirozenou kolonizací běžnějšími druhy mokřadních a vlhkomilných rostlin včetně invazních druhů. Zbytky dřívějších luk jsou bohužel dlouhodobě nesečené a je otázkou, co se nám ukáže, až se o ně začne znovu pečovat. Nicméně tím, že mokřadní společenstva rostlin jsou obecně ohrožená, má pro rostliny toto území nezanedbatelnou hodnotu. Zajímavá může být i flóra na písčinách na okrajích území.

Fauna

 

Již nyní víme, že v území se vyskytuje např. z vodních brouků potápník vroubený, z obojživelníků čolek obecný, blatnice skvrnitá, skokan skřehotavý, kuňka ohnivá, z nám nejbližší skupiny ptáků bukač velký, čáp černý, čírka modrá, moták pochop, chřástal vodní, čejka chocholatá, vodouš rudonohý, pisila čáponohá, ledňáček říční, strakapoud prostřední, žluna šedá, datel černý, konipas luční, bramborníček černohlavý, cvrčilka slavíková, sýkořice vousatá, moudivláček lužní, ťuhýk šedý a ze savců spjatých s vodním prostředím samozřejmě vydra říční a bobr evropský.